top of page
Algemene voorwaarden

  1. Kosten 1.1. Alle kosten met betrekking tot de kunstwerken, inclusief maar niet beperkt tot materiaalkosten, verpakkings- en verzendkosten, worden gedragen door de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  2. Betaling 2.1. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen prijs en betalingsvoorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2.2. Bij niet-tijdige betaling behoudt de kunst schilder zich het recht voor om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

  3. Bestelling en Afzegging 3.1. Bestellingen worden geaccepteerd op basis van beschikbaarheid. 3.2. Bij afzegging van een bestelling door de koper, korter dan 72 uur van tevoren, is de koper verplicht om een minimum percentage van 50% van de overeengekomen prijs te betalen als vergoeding voor gemaakte kosten en het mogelijke verlies van andere potentiële opdrachten. 3.3. De kunst schilder behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook. In geval van annulering door de kunst schilder zal de koper volledig worden terugbetaald.

  4. Levering en Eigendomsoverdracht 4.1. De kunst schilder zal zich inspannen om de overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter, vertragingen kunnen zich voordoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. De kunst schilder zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen. 4.2. Het eigendom van de kunstwerken gaat over op de koper na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

  5. Auteursrecht en Intellectueel Eigendom 5.1. De kunst schilder behoudt alle rechten op het auteursrecht en intellectueel eigendom van de kunstwerken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 5.2. Het is de koper niet toegestaan om de kunstwerken te reproduceren, verspreiden, wijzigen of commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunst schilder.

  6. Geschillen en Toepasselijk Recht 6.1. In geval van een geschil tussen de kunst schilder en de koper zal eerst worden geprobeerd om het geschil in onderling overleg op te lossen. 6.2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands Recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

Door het plaatsen van een bestelling bij de kunst schilder verklaart de koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Datum: 06-06-2023

bottom of page